Regulamin porządkowy Centrum Rehabilitacyjnego TAURUS

Podstawy prawne funkcjonowania

&1

Gabinet Rehabilitacyjny Taurus działa w ramach firmy Lange Łukaszuk Sp. J, jako jeden z działów i mieści się w Bykowie przy ulicy Wrocławskiej 39.

Został on powołany decyzją wspólników dnia 2.11.2009r

 

Postanowienia ogólne

&2

Regulamin porządkowy gabinetu określa:

 1. cel i podstawowe zadania
 2. przebieg procesu udzielania świadczeń rehabilitacyjnych
 3. strukturę organizacyjną
 4. prawa i obowiązki pacjenta

&3.

 1. Centrum Rehabilitacji Taurus jest prywatnym gabinetem rehabilitacyjnym utworzonym ze środków własnych firmy Lange Łukaszuk Sp. J.

Cele i podstawowe zadania gabinetu

&4

 1. Celem gabinetu jest udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych w pierwszej kolejności osobom niepełnosprawnym którzy są pracownikami firmy, pacjentom komercyjnym oraz pozostałym pracownikom firmy.
 2. Do zadań z zakresu rehabilitacji należy:
  a/ wykonywanie zabiegów leczniczych z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii,
  b/ wykonywanie masażu leczniczego ręcznego.
 3. Doskonalenie zawodowe personelu.
 4. Dbanie o bezpieczeństwo pacjenta i personelu.

Przebieg procesu udzielania świadczeń

&5

 1. Centrum organizuje rehabilitację w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. Osoby niepełnosprawne będące pracownikami firmy korzystają z zabiegów leczniczych bezpłatnie.
 3. W uzasadnionych przypadkach świadczenia będą udzielane w domu pacjenta.
 4. Fizjoterapeuta ( magister rehabilitacji ) na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub wywiadu i badania pacjenta proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.
 5. Pacjent ( lub jego opiekun ) wyraża zgodę na piśmie na proponowane zabiegi jeśli nie posiada skierowania od lekarza.
 6. Przy serii kilku zabiegów zapłata za całość następuje przy pierwszej wizycie.
 7. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie tj. : osobiście, przez członków rodziny, osoby trzecie, telefonicznie lub mailowo, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji usługi.
 8. Usługi będą udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 9. Istnieje możliwość przeniesienia zabiegu na inny termin pod warunkiem posiadania wolnych miejsc i telefonicznym lub mailowym uprzedzeniem o zmianie co najmniej dzień wcześniej.
 10. Zabiegi przepadają jeśli Centrum nie zostanie powiadomione o nieobecności.
 11. Rehabilitant ma prawo w zażądać skierowania od lekarza specjalisty na zabiegi.
 12. Rehabilitant ma prawo wymagać przeprowadzenia dodatkowych badań.
 13. Centrum Rehabilitacji Taurus w uzasadnionych przypadkach oraz na życzenie pacjenta prowadzi dokumentacje medyczną świadczeń oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
 14. Centrum może udostępnić dokumentację o której mowa w ust.13:
  a/ pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
  b/ zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
  c/ innym upoważnionym organom.
 15. Na wykorzystanie opłaconych zabiegów pacjent ma czas do 6 miesięcy od daty pierwszej wizyty.

Organizacja Centrum Rehabilitacji

&6

W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Gabinet fizykoterapii
 2. Gabinet kinezyterapii
 3. Gabinet masażu leczniczego.

&7

Personel Centrum stanowią:

 1. fizjoterapeuta – mgr rehabilitacji pełniący funkcję osoby odpowiedzialnej za całokształt funkcjonowania placówki
 2. technik fizjoterapeuta
 3. doraźnie pielęgniarka
 4. inne osoby zapewniające ciągłość funkcjonowania gabinetu.

Nadzór nad działalnością Centrum Rehabilitacji Taurus sprawuje dyrektor ds. finansowych.

Czas pracy

&8

Gabinety są czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 20.00 i w piątek od godziny 8.00 do 20.00 z wyłączeniem świąt. Firma Lange Łukaszuk sp jawna zastrzega sobie możliwość zmiany czasu pracy oraz wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego. Informacja o zmianach będzie podana na stronie internetowej oraz przesłana mailem do pracowników.

 

Prawa i obowiązki pacjenta

&9

 1. W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych pacjent ma prawo do:
  a/ poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
  b/ świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
  c/ rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
  d/ pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
  e/ pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia
  f/ pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów.
 2. Do obowiązków pacjenta należy:
  a/ przestrzegania zasad higieny osobistej,
  b/ posiadanie obuwia zmiennego podczas wszystkich zabiegów ( szczególnie w sezonie jesienno-zimowym)
  c/ zaopatrzenie w ręcznik kąpielowy gdy zabiegi tego wymagają
  d/ posiadanie stroju sportowego podczas ćwiczeń z kinezyterapii
  e/ przestrzegania zaleceń lekarza i rehabilitanta
  f/ okazanie skierowania na zabiegi lub dodatkowych wyników badań ( USG, RTG, MRI i In.) jeśli rehabilitant postawi taki wymóg
  g/ poinformowanie rehabilitanta o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji,
  h/ przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Centrum
  i/ przestrzegania zasad bezpieczeństwa p-poż

&10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.11.2009r